About us

Lietuvos odontologų ortopedų draugijos istorija

Lietuvos stomatologų – ortopedų, ortodontų draugija (LSOOD)

LOOD ištakos – Lietuvos stomatologų – ortopedų, ortodontų draugija (LSOOD), įkurta 1995 m. lapkričio 9 d. prof. Jono Žekonio iniciatyva, kartu su kolegomis – prof. A. Šurna, prof. A. Šidlausku, doc. A. Gleizniu, doc. J. Jonaičiu, A. Adomaičiu, A. Stogevičiumi, A. Patapavičiene ir kitais. LSOOD subūrė Lietuvos Respublikos odontologus – ortopedus ir ortodontus į savanorišką visuomeninę organizaciją profesiniam bendradarbiavimui, mokslo, studijų, ligų diagnostikos, gydymo, profilaktikos, reabilitacijos problemų sprendimui. Lietuvos stomatologų – ortopedų, ortodontų draugijai 1996–1999 m. vadovavo prof. Algimantas Šurna, o nuo 1999 m. iki 2013m. pirmininkavimas buvo patikėtas doc. A. Gleizniui. Tuometinė draugija galėjo džiaugtis jungianti daugiau nei 70 narių, iš įvairių Lietuvos kampelių, o ją sudarančių narių skaičius kito, priklausomai nuo odontologų individualios visuomeninės veiklos motyvacijos, profesinio tobulinimo poreikio, odontologų emigracijos, atskiros ortodontų draugijos įkūrimo.

Vienas pagrindinių LSOOD uždavinių buvo gydytojų odontologų – ortopedų, ortodontų profesinės kvalifikacijos tobulinimas. Per savo gyvavimo laikotarpį LSOOD surengė per kelis šimtus tobulinimo renginių įvairiomis odontologo darbe aktualiomis temomis. Dar ir šiandien galime pasidžiaugti, kad draugijos dėka to meto Lietuvoje apsilankė bei neįkainojama profesine patirtimi dalinosi Greiswaldo Ernst-Moritz-Arndt universiteto Prof. dr. med. dent. Georg Meyer (Vokietija), Prof. Gilbert Viguie (Prancūzija), Assoc. Prof. Zdenek Strnad, MSc, PhD Executive officere (Čekija), Igor Riedl, MSc, PhD (Čekija), H. Loranz (Vokietija), Dr. Med. Dent. Jan Erik Schulz-Walz, Hamburg-Bahrenfeld (Vokietija) ir daugelis kitų, privertusių į odontologiją kaip mokslą pažvelgti kitu kampu ir nenustoti ja žavėtis.

Galima pasididžiuoti, kad pirmtakai ženkliai prisidėjo kuriant Lietuvos Odontologų Rūmus, jų iniciatyva pavyko išplėsti BPG – odontologo kompetencijos ribas, įdiegti medicininės paslaugos sutartį tarp gydytojo odontologo ir paciento bei dantų techniko, aprobuoti Lietuvoje naudojamų medžiagų ir metodikų ortopedinėje odontologijoje standartus, sudaryti aiškų būtinojo tobulinimosi planą ir sąlygas jam įgyti draugijos tobulinimosi renginiuose, o nariams – ir lengvatinėmis sąlygomis, sudaryti sąlygas Lietuvos senjorams ir asmenims iki 18 metų suteikti būtinąjį minimalų dantų protezavimą valstybės lėšomis.

Džiugu, kad LSOOD ir žurnalas „Stomatologija“ nuo pat jų įkūrimo pradžios iki šiol tęsia geranoriškas bendradarbiavimo ir abipusės paramos tradicijas, tuo būdu plėsdami kiekvieno odontologo praktiko profesinį akiratį ir ugdydami naujus mokslininkus odontologus.

Okeson
2011 m. birželio 17d. OOSK renginyje paskaitą skaito Prof. J. P. Okeson (Kentukio universitetas, JAV)

LSOOD visada buvo atvira pažangioms idėjoms ir iniciatyvoms bei pasiūlymams, organizuojant tematinius seminarus, dalijantis tarpdisciplininėmis žiniomis ne tik su periodontologais, vaikų odontologais ir kitų sričių odontologais, medikais, bet ir socialinių, menų ir technikos mokslų atstovais čia Lietuvoje, taip pat ieškant draugiškų ryšių su kolegomis užsienyje.

LSOOD vizija visada buvo nukreipta į tarpdisciplininį ligų diagnostikos, gydymo, profilaktikos, reabilitacijos problemų sprendimą, tarpkoleginių konsultacijų greitojo ryšio sukūrimą, gydytojų odontologų saugumo užtikrinimo bei paciento poreikių patenkinimo, dantų technikų juridinės atsakomybės klausimus Lietuvoje ir patirties, žinių ir tobulinimo pasidalinimo globaline prasme link.

Odontologų–ortopedų studijų klubas (OOSK)

2008-aisiais metais dr. V. Rutkūno iniciatyva buvo suburti VU MF Odontologijos institute bei VUL Žalgirio klinikoje dirbę odontologai ortopedai. Siekiant gerinti ortopedinės odontologijos žinių sklaidą, nuspręsta įkurti Odontologų ortopedų studijų klubą (OOSK). Pirmoji OOSK konferencija buvo suorganizuota 2009-ųjų gegužės 16 d. Jos metu buvo iškelti pagrindiniai OOSK tikslai, kurių vienas pagrindinių buvo – skatinti kokybiškų teorinių ir praktinių žinių kaupimą bei jų sklaidą profesinėje visuomenėje.

Susitikimas
2011m. birželio 18d. Susitikimas su lektoriumi po OOSK konferencijos. Iš kairės: dr. S. Grybauskas, R. Viliamas, dr. K. Sveikata, R. Trumpaitė-Vanagienė, doc. dr. V. Rutkūnas, Prof. J. P. Okeson, R. Savickas, R. Pletkus

Taigi, nuo 2009-ųjų kiekvienų metų pavasario pabaigoje OOSK rengdavo metų mokslinę-praktinę konferenciją dantų protezavimo bei su tuo susijusiomis temomis. Be aukščiau iškeltų tikslų buvo siekiama įtraukti kuo daugiau kolegų į mokslinių pranešimų pristatymą: odontologai praktikai buvo kviečiami skaityti paskaitų, pritrauktas didelis būrys studentų ir rezidentų pristatančių savo mokslinius darbus kaip stendinius pranešimus. Nuo pat pirmųjų metų OOSK sutraukdavo didelį dantų protezavimu besidominčių kolegų skaičių. Į OOSK konferencijas buvo pakviesti vieni žymiausių pasaulyje lektorių: prof. J. P. Okeson (Kentukio universitetas, JAV), P. Malo (Malo klinika, Portugalija), prof. R. Mericske-Stern (Berno universitetas, Šveicarija) ir kt.

Malo
2012 m. gegužės 5d. OOSK metinėje konferencijoje paskaitą skaito P. Malo (Portugalija)

OOSK organizuotos konferencijos įvairiomis tematikomis: dantų implantacija, temporomandibuliniai sutrikimai, estetinė odontologija, skaitmeninės technologijos odontologijoje ir pan. OOSK organizacijai augant, augo ir poreikis plėstis. Jau po 2013-ųjų metų OOSK konferencijos šis poreikis buvo aptartas tarp VU ir LSMU atstovų: doc. dr. Vygando Rutkūno ir prof. dr. Alvydo Gleiznio. Pritarus kolektyvui, buvo nuspręsta reorganizuoti „Lietuvos stomatologų ortopedų ir ortodontų draugiją“ į „Lietuvos odontologų ortopedų draugiją“ (LOOD), kuri kartu perimtų iki tol veikusios OOSK funkcijas ir patirtį.

Lietuvos odontologų ortopedų draugija (LOOD)

Taigi, 2014 m. gegužės 17 d. buvo surengta pirmoji atsinaujinusios LOOD konferencija ir steigiamasis susirinkimas. Už šios idėjos įgyvendinimą, už profesinių ambicijų prioritetą ir žmogišką nuoširdumą reikia padėkoti: doc V. Rutkūnui, doc. A. Gleizniui, doc. G. Pileičikienei, doc. T. Linkevičiui, R. Pletkui, A. Baltrušaitytei, doc. G. Žekoniui, K. Sveikatai, R. Savickui, A. Auškalniui, J. Maminskui. LOOD siekis – vedančiųjų Kauno ir Vilniaus universitetų bei privačios praktikos odontologų bei odontologų specialistų suvienijimas bendram darbui.

Konferencijoje išrinkta LOOD taryba, kurią sudaro tiek LSOOD ir OOSK buvę vadovai ir nariai ( A. Gleiznys, V. Rutkūnas, G. Pileičikienė, G. Žekonis, T. Linkevičius, R. Trumpaitė-Vanagienė), tiek jos gretas papildę jauni gydytojai, džiuginantys savo inovatyviomis idėjomis, kūrybingumu, idėjomis (A. Auškalnis, J. Maminskas, J. Vėbrienė, K. Sveikata, I.Gasiūnienė). LOOD pirmininke išrinkta doc. dr. Gaivilė Pileičikienė, pavaduotoju – doc. dr. V. Rutkūnas.

pirmoji konf
2014 m. gegužės 17d. Pirmoji Lietuvos odontologų ortopedų konferencija Vilniuje. Bendroje nuotraukoje VU, LSMU atstovai, užsienio lektoriai bei konferencijos dalyviai.

Šiandien LOOD jungianti abiejuose Lietuvos universitetuose, ruošiančiuose odontologus, dirbančius odontologu ortopedus yra dinamiška ir funkcionali organizacija, inicijuojanti pokyčius priešdiplominėse bei podiplominėse ortopedinės odontologijos studijose, atstovaujanti odontologų ortopedų interesus Lietuvos respublikos odontologų rūmuose, tarptautinėse organizacijose bei, žinoma, kviečianti tapti jos nariu kiekvieną dantų protezavimu besidomintį Lietuvos odontologą. LOOD svetainėje (www.lood.lt) pateikiama naujausia informacija apie organizacijos veiklas, mokslo bei praktikos naujienos.

Atsinaujinusi Lietuvos odontologų ortopedų draugija dėkoja visiems buvusiems LSOOD, OOSK ir naujiesiems LOOD nariams, kolegoms už bendradarbiavimo džiaugsmą, pasitikėjimą, konstruktyvias mintis, kritiką ir paramą.

Su pagarba,
LOOD pirmininkė
Doc. dr. G. Pileičikienė