Įstatai

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Lietuvos odontologų ortopedų draugija (toliau – LOOD) yra profesinė, savanoriška, nepriklausoma asociacija, jungianti Lietuvos Respublikoje praktikuojančius ir/arba mokslinę veiklą vykdančius gydytojus odontologus ortopedus ir gydytojus odontologus bei šių fizinių asmenų Lietuvoje įsteigtas sveikatos priežiūros įstaigas, viešąsias įstaigas, asociacijas ir kitus juridinius asmenis, kurių veikla neprieštarauja LOOD tikslams.
  2. LOOD savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR civiliniu kodeksu, LR asociacijų įstatymu, kitais LR įstatymais bei norminiais aktais bei šiais įstatais.
  3. LOOD savo veiklą grindžia ir joje vadovaujasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo, viešumo, savanoriškumo, savivaldos ir kitais demokratiniais teisinės valstybės principais.
  4. LOOD teisinė forma yra asociacija. LOOD yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo simboliką ir bent vieną atsiskaitomąją sąskaitą kredito įstaigoje. LOOD atsako savo turtu už savo prievoles ir neatsako už savo narių prievoles.
  5. LOOD veiklos laikotarpis neribotas.
  6. LOOD gali įgyti paramos gavėjo statusą.
  7. LOOD finansinių metų pradžia ir pabaiga sutampa su kalendorinių metų pradžia ir pabaiga.
 2. LOOD VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS
  1. LOOD veiklos tikslai – suburti gydytojus odontologus ortopedus ir gydytojus odontologus profesiniam bendradarbiavimui ir mokslo, studijų, ligų diagnostikos, gydymo, profilaktikos, reabilitacijos problemų sprendimui bei koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti jų interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
  2. LOOD pagrindiniai uždaviniai:
   1. tobulinti odontologų ortopedų  rengimą, specializaciją, kelti jų profesinę kvalifikaciją;
   2. rūpintis studentų, jaunų mokslininkų ir gydytojų kūrybiniu augimu;
   3. teikti kvalifikacinius sertifikatus;
   4. ugdyti kolegialius santykius, tarpusavio bendradarbiavimą tarp šalies įvairių specialybių gydytojų odontologų;
   5. palaikyti mokymo, mokslinių tyrimų ir praktikos ryšį, propaguoti gretimų mokslų ir specialybių žinias ortopedinėje odontologijoje;
   6. dalyvauti leidybinėje veikloje, rekomenduoti leidinius spaudai, juos recenzuoti, versti į kitas kalbas, leisti mokymo, mokslo ir praktikos darbų rinkinius ir kitus leidinius;
   7. teikti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos Gydytojų sąjungai, Lietuvos Respublikos odontologų rūmams, miestų savivaldybėms bei kitoms LR institucijoms ar įmonėms, kurių veikla susijusi su odontologijos praktika pasiūlymus spręsti aktualius klausimus susijusius su ortopedine odontologija;
   8. ginti narių teises ir teisėtus interesus;
   9. užmegzti ir vystyti ryšius su panašiomis organizacijomis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
  3. Nurodytus tikslus ir uždavinius LOOD įgyvendina savarankiškai pasirinkdama veiklos formas ir metodus, apimančius:
   1. profesinės kvalifikacijos tobulinimo organizavimą, susirinkimų, konferencijų, kongresų, seminarų, diskusijų, mokymų ar konkursų bei kitų renginių ortopedinės odontologijos klausimais organizavimą, kūrybinės LOOD narių veiklos rėmimą, naujų gydymo metodų įdiegimą į praktiką;
   2. atstovavimą LOOD interesams įvairiose visuomeninėse organizacijose, Lietuvos Odontologų rūmuose ir kitų valstybinių ir nevalstybinių institucijų sudaromuose komitetuose ir komisijose;
   3. esant reikalui, vienijimąsi į asociacijų sąjungas;
   4. visuomenės informavimo priemonių, fondų steigimą, užsiėmimą leidyba, juridinių asmenų steigimą, įstatymų nustatyta tvarka;
  4. Pagrindinės LOOD veiklos sritys:
   1. Asociacijų veikla;
   2. medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;
   3. kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
   4. leidybinė veikla;
   5. kvalifikacijos tobulinimas;
   6. interneto svetainių kūrimas ir išlaikymas;
   7. švietimui būdingų paslaugų veikla;
   8. rinkos tyrimai ir viešosios nuomonės apklausa;
   9. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
  5. LOOD gali vykdyti ir kitą, jos veiklos tikslams pasiekti būtiną veiklą, jeigu tokia veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
 3. NARYSTĖ LOOD, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  1. LOOD nariai yra tikrieji nariai (toliau – nariai) ir garbės nariai.
  2. LOOD nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje praktikuojantys ar mokslinę veiklą vykdantys gydytojai odontologai ir odontologai ortopedai bei tokių asmenų įkurti juridiniai asmenys, kurie pripažįsta šiuos įstatus, dalyvauja LOOD veikloje, moka stojamąjį ir metinį nario mokesčius, kitas tikslines įmokas, kurių dydį ir mokėjimo tvarką nustato LOOD Visuotinis narių susirinkimas.
  3. LOOD garbės nariu gali būti fizinis asmuo, pasižymėjęs odontologijos, ortopedinės odontologijos moksle, praktinėje odontologijos ir ortopedinės odontologijos veikloje arba ypatingai nusipelnęs LOOD labui. LOOD garbės nariai nedalyvauja asociacijos valdyme bei nemoka stojamojo ir kitų mokesčių. LOOD nariui mirus, valdyba, įvertinusi buvusio nario nuopelnus asociacijos veiklai, turi teisę priimti sprendimą, dėl buvusio nario pripažinimo LOOD garbės nariu.
  4. Nariai priimami ir šalinami pateikus nustatytos formos prašymą priimti ar išstoti iš LOOD. Sprendimą dėl LOOD narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo priima LOOD valdyba.
  5. LOOD valdyba atsisako priimti asmenį į narius arba pašalina iš jos, jei asmuo neatitinka nariui keliamų reikalavimų, jei jo elgesys nesuderinamas su Įstatais, neatitinka gydytojų odontologų ir odontologų ortopedų profesinės etikos principų. Sprendimas dėl naujo nario priėmimo ar nario pašalinimo iš LOOD priimamas ne mažesne kaip 2/3 LOOD valdybos narių balsų dauguma.
  6. Ginčus dėl LOOD narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo sprendžia LOOD visuotinis narių susirinkimas per mėnesį po raštiško nario arba kandidato į narius kreipimosi į ją. LOOD visuotinio narių susirinkimo sprendimas yra galutinis.
  7. LOOD narystė fiksuojama narių sąrašuose. Priimtų narių sąrašus tvarko LOOD vadovas. LOOD sekretorius iki kasmetinio LOOD visuotinio narių susirinkimo sudaro visų LOOD narių sąrašą pagal pateiktus LOOD valdybos sąrašus.
  8. LOOD nariai, nevykdantys šiuose Įstatuose numatytų pareigų, gali būti įspėti LOOD vadovo raštišku pranešimu. LOOD nariai gali būti pašalinti iš LOOD, jei per 6 mėnesius nesureagavo į LOOD vadovo raštišką įspėjimą.
  9. Narystė LOOD automatiškai nutrūksta nariui – fiziniam asmeniui mirus, nariui – juridiniam asmeniui, jį likvidavus.
  10. LOOD narys šalinamas iš narių sąrašo LOOD valdybos sprendimu:
   1. bet kada raštu pareiškus norą išstoti iš LOOD šių Įstatu nustatyta tvarka;
   2. jei narys vėluoja sumokėti nario mokestį daugiau nei 3 mėnesius;
   3. jei narys nesilaiko LOOD Įstatų;
   4. jei jis nesilaiko LOOD valdymo organų sprendimų;
   5. kai LOOD valdyba nusprendžia, kad narys dėl savo netinkamo elgesio ar veiklos kenkia LOOD interesams.
  11. Išstojus iš LOOD arba pašalinus iš jos, nario mokesčiai ar kitaip LOOD nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
  12. LOOD nariai turi šias teises:
   1. rinkti ir būti renkamas į LOOD valdymo organus;
   2. dalyvauti balso teise ir pasisakyti visuose LOOD visuotiniuose narių susirinkimuose, taip pat LOOD organizuojamuose renginiuose;
   3. dalyvauti visose LOOD sudarytose komisijose ir renginiuose;
   4. naudotis LOOD teikiamomis paslaugomis, turtu LOOD valdybos nustatyta tvarka, taip pat gauti paramą mokymo organizavimui;
   5. kreiptis į LOOD valdymo organus dėl jo teisių ir interesų gynimo;
   6. dalyvauti LOOD skelbiamuose konkursuose stažuotėms, projektų įgyvendinimui;
   7. gauti informaciją, kuria disponuoja LOOD, ir ja naudotis;
   8. lengvatinėmis sąlygomis dalyvauti visuose renginiuose, kuriuos organizuoja LOOD;
   9. LOOD valdybos nustatyta tvarka susipažinti su LOOD dokumentais ir gauti informaciją apie LOOD veiklą;
   10. perleisti teisę balsuoti LOOD visuotiniame narių susirinkime kitam asmeniui, įskaitant kitą LOOD narį, nustatant šios teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus balsavimo sutartyje;
   11. susipažinti su LOOD narių sąrašu;
   12. išstoti iš LOOD, apie tai rašytiniu pareiškimu prieš 14 kalendorinių dienų pranešus LOOD valdybai;
   13. kitas teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises.
  13. LOOD nariai turi šias pareigas:
   1. laikytis LOOD Įstatų;
   2. dalyvauti LOOD veikloje ir aktyviai dalyvauti siekiant LOOD keliamų tikslų ir įgyvendinant jos uždavinius;
   3. vykdyti LOOD valdymo organų priimtus sprendimus;
   4. dalyvauti LOOD veikloje ir vykdyti jam pavestus įpareigojimus;
   5. skleisti informaciją apie LOOD veiklą bei stengtis pritraukti į LOOD veiklą naujus narius;
   6. laikytis moralės ir profesinės etikos normų;
   7. laiku ir reguliariai sumokėti nustatyto dydžio LOOD nario mokestį;
   8. vykdyti kitas teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas pareigas.
 4. LOOD ORGANAI
  1. LOOD organai:
   1. Visuotinis narių susirinkimas;
   2. Kolegialus valdymo organas – Valdyba;
   3. Vienasmenis valdymo organas – Vadovas;
   4. Revizorius;
   5. Iždininkas;
   6. Sekretorius.
  2. LOOD valdybos sprendimu LOOD gali būti sudaromos laikinosios komisijos – LOOD patariamosios LOOD valdyba nustato kiekvienos sudaromos laikinosios komisijos narių skaičių, veiklos tikslus ir trukmę, skiria bei atšaukia jos narius bei tvirtina jos darbo reglamentą. Visuotinis narių susirinkimas.
  3. Aukščiausias LOOD organas yra Visuotinis narių susirinkimas.
  4. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia vadovas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 6 skyriuje nurodyta tvarka.
  5. Neeilinį Visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ne mažiau kaip 1/5 LOOD narių, Vadovas, LOOD valdyba arba revizorius.
  6. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė LOOD narių, įskaitant narius, kuriuos atstovauti susirinkime pagal balsavimo sutartį atstovauja kiti asmenys.
  7. Kiekvienas narys balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą.
  8. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po 14 dienų turi būti sušauktas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant pakartotiniame Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių skaičiaus.
  9. Visuotiniame narių susirinkime pirmininkauja LOOD vadovas ar kitas LOOD vadovo įgaliotas narys.
  10. Visuotinis narių susirinkimas savo nutarimais:
   1. keičia LOOD įstatus;
   2. skiria (renka) ir atšaukia LOOD valdybos narius, LOOD valdybos pirmininką, LOOD vadovą bei revizorių, nustato LOOD vadovo atlyginimą bei tvirtina jo pareiginius nuostatus;
   3. nustato LOOD narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
   4. tvirtina LOOD metinę finansinę atskaitomybę;
   5. priima sprendimą dėl LOOD pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
   6. svarsto ir tvirtina LOOD valdybos parengtą ir visuotiniam LOOD narių susirinkimui pateiktą LOOD veiklos ataskaitą;
   7. keičia LOOD buveinę;
   8. sprendžia ginčus ir priima galutinius sprendimus tarp LOOD valdybos ir narių dėl valdybos priimtų sprendimų dėl LOOD narių priėmimo, išstojimo, pašalinimo iš LOOD;
   9. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir LOOD įstatuose visuotinio LOOD narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų LOOD organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra LOOD valdymo organo funkcijos.
  11. Visuotinis narių susirinkimas priima nutarimus paprastąja balsų dauguma, išskyrus nutarimus dėl LOOD Įstatų pakeitimų ar papildymų, taip pat sprendimus dėl LOOD pertvarkymo ar pasibaigimo. Šie nutarimai priimami ne mažesne kaip 2/3 Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Nutarimai priimami atviru balsavimu, jei Visuotiniame narių susirinkime nenusprendžiama kitaip. Narys gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis LOOD gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti nario tapatybę. Balsavę raštu nariai įskaičiuojami į dalyvavusiųjų susirinkime narių skaičių.
  12. LOOD valdyba yra LOOD kolegialus valdymo organas, renkamas keturių metų kadencijai. LOOD valdybą sudaro 8 (aštuoni) nariai. LOOD vadovas ex officio yra LOOD valdybos pirmininkas ir narys. Jo rinkimų tvarka nustatyta įstatų 4.17. punkte. Kitus LOOD valdybos narius renka Visuotinis narių susirinkimas. Renkant valdybos narius, kiekvienas narys turi septynis balsus. Šiuos balsus narys skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
  13. LOOD valdybos darbui vadovauja LOOD vadovas.
  14. LOOD vadovo pavaduotoją keturių metų kadencijai renka ir jo kompetenciją nustato LOOD valdyba iš LOOD valdybos narių. LOOD valdybos sprendimu pavaduotojas, turėdamas LOOD vadovo įgaliojimą, pavaduoja pastarąjį. LOOD vadovo pavaduotojas, LOOD vadovui negalint eiti pareigų, LOOD valdybos sprendimu, vykdo LOOD vadovo pareigas iki Visuotinio narių susirinkimo, kuriame išrenkamas naujas LOOD vadovas.
  15. LOOD valdyba:
   1. iš LOOD valdybos narių renka LOOD vadovo pavaduotoją, o Iždininką ir Sekretorių renka iš visų LOOD narių;
   2. šaukia LOOD Visuotinius  narių susirinkimus;
   3. techniškai aptarnauja LOOD Visuotinius  narių susirinkimus bei organizuoja jų vedimą;
   4. ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio LOOD  Visuotinio narių susirinkimo parengia ir visuotiniam LOOD  narių susirinkimui pateikia kiekvienų praėjusių finansinių metų LOOD  veiklos ataskaitą; atsako už pranešimus LOOD  nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės LOOD  veiklai;
   5. sudaro komisijas, darbines grupes ir vadovauja jų veiklai;
   6. sprendžia dėl naujų narių priėmimo į LOOD bei jų pašalinimo, o taip pat dėl LOOD garbės narių paskyrimo;
   7. priima sprendimus steigti LOOD filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti jų vadovus, tvirtina LOOD filialų ir atstovybių nuostatus;
   8. sprendžia dėl LOOD įstojimo į Lietuvos gydytojų asociacijas ir užsienio ir tarptautines odontologų ortopedų ar kitų gydytojų asociacijas ir kitas organizacijas bei dėl išstojimo iš šių asociacijų ir organizacijų, sprendžia dėl kitokio LOOD bendradarbiavimo su šiame punkte nurodytomis asociacijomis ir organizacijomis;
   9. rengia ir tvirtina LOOD veiklos strategiją ir planus;
   10. sprendžia visus kitus LOOD klausimus, kurie nepriklauso išimtinei Visuotinio narių susirinkimo ir LOOD vadovo kompetencijai;
  16. LOOD valdybos posėdis šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. LOOD valdybos posėdį šaukia LOOD vadovas arba, jo pavedimu, pavaduotojas. LOOD valdybos posėdis taip pat gali būti šaukiamas reikalaujant ne mažiau nei 1/3 LOOD valdybos narių. Posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė LOOD valdybos narių. Kiekvienas LOOD valdybos narys turi vieną balsą. Posėdyje sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. LOOD valdybos narys gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis LOOD gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti nario tapatybę. Balsavę raštu valdybos nariai įskaičiuojami į dalyvavusiųjų posėdyje narių skaičių.
  17. LOOD vadovą keturių metų kadencijai renka Visuotinis narių susirinkimas iš LOOD narių tarpo. Renkant LOOD vadovą, kiekvienas narys turi vieną balsą. LOOD vadovu išrenkamas daugiausiai balsų surinkęs kandidatas.  LOOD vadovo kadencijų skaičius nėra ribojamas.
  18. LOOD vadovas ex officio yra LOOD valdybos pirmininkas.
  19. LOOD vadovas savo pareigas eina iki kadencijos pabaigos, tačiau ne ilgiau kaip iki kitų metų LOOD Visuotinio narių susirinkimo, vykstančio po paskutinių kadencijos metų.
  20. LOOD vadovas:
   1. atstovauja LOOD valstybės valdžios, savivaldos ir valdymo institucijose, teisme, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis bei visuomeninėmis organizacijomis, tame tarpe ir užsienio tarptautinėmis organizacijomis;
   2. šaukia LOOD valdybos posėdžius, nustato jų darbotvarkes;
   3. pirmininkauja Visuotiniuose narių susirinkimuose, LOOD valdybos posėdžiuose;
   4. atsako už LOOD strategijos ir veiklos planų įgyvendinimą;
   5. siūlo LOOD valdybai tvirtinti ir keisti LOOD Sekretoriaus ir Iždininko kandidatūras;
   6. organizuoja LOOD operatyvią, vykdomąją veiklą tarp Visuotinių narių susirinkimų;
   7. sprendžia klausimus, kurie nereikalauja Visuotinių narių susirinkimo ar LOOD valdybos sprendimo;
   8. svarsto ir pateikia LOOD valdybai, Visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti metines ataskaitas, balansus, planus;
   9. privalo pateikti Revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus;
   10. atsiskaito už savo metinę veiklą Visuotiniame narių susirinkime;
   11. priima ir atleidžia iš darbo LOOD samdomus darbuotojus;
   12. LOOD vardu sudaro sutartis, pasirašo įgaliojimus ir kitokius raštus, pasirašo finansinius dokumentus;
   13. organizuoja LOOD viešosios informacijos paskelbimą;
   14. visus ar dalį savo įgaliojimų laikinai LOOD vadovas, pritarus LOOD valdybai, gali perduoti LOOD vadovo pavaduotojui. LOOD sekretorius
  21. LOOD sekretorių keturių metų kadencijai renka LOOD valdyba iš LOOD narių tarpo.
  22. LOOD sekretorius yra pavaldus LOOD vadovui.
  23. LOOD sekretorius veda narių apskaitą, sekretoriauja Visuotiniuose narių susirinkimuose ir LOOD valdybos posėdžiuose, tvarko LOOD korespondenciją ir vykdo kitas jam LOOD valdybos nustatytas funkcijas.
  24. Iždininką keturių metų kadencijai renka LOOD valdyba iš LOOD narių tarpo.
  25. Iždininko funkcijas ir kompetenciją nustato LOOD valdyba. LOOD Revizorius
  26. LOOD revizorių renka Visuotinis narių susirinkimas ketveriems metams. Revizoriumi negali būti LOOD valdymo organo narys bei administracijos darbuotojas.
  27. LOOD revizorius atsako už LOOD veiklos kontrolę. LOOD revizorius kasmet atlieka LOOD finansinės ir kitos veiklos reviziją, supažindina su revizijos rezultatais LOOD valdybą ir LOOD vadovą bei pateikia revizijos ataskaitą LOOD Visuotiniam eiliniam narių susirinkimui.
  28. LOOD Visuotinio narių susirinkimo ar LOOD valdybos pavedimu LOOD revizorius atlieka neeilines LOOD veiklos revizijas ir patikrinimus, tikrina LOOD lėšų ir pajamų naudojimą pagal paskirtį.
 5. LOOD LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
  1. LOOD yra savarankiškas organizacinis vienetas. Jis organizuoja finansinę – ūkinę veiklą, vadovaudamasis šiais Įstatais ir savo sudaryta sąmata.
  2. LOOD nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitoks turtas, kuris gali būti įgytas už LOOD lėšas, taip pat padovanotas, paveldėtas ir gautas kitokiu teisėtu būdu.
  3. LOOD pajamų šaltiniai:
   1. narių stojamieji įnašai, narių metinis nario mokestis ir tiksliniai įnašai;
   2. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ir turtas;
   3. palikimai, pagal testamentą tenkantys LOOD;
   4. kitų nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
   5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas LOOD lėšas;
   6. skolintos lėšos;
   7. lėšos, gautos kaip parama;
   8. lėšos, gautos už leidybinę ir kitą veiklą, kuri numatyta LOOD Įstatuose;
   9. kitos teisėtai gautos lėšos.
  4. LOOD lėšos naudojamos įsigyti literatūrai, leidybinei veiklai finansuoti, pagal galimybes finansuoti bei remti LOOD narių projektus, apmokėti administracinėms ir ryšio išlaidoms, apmokėti samdomiems darbuotojams, inventoriui, turtui įsigyti, darbo užmokesčiui, ir kitiems reikalams, Įstatuose numatytiems uždaviniams įgyvendinti.
  5. LOOD rėmėju gali būti kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, finansiškai ar kita forma remiantis LOOD veiklą. LOOD rėmėjai LOOD nariais nelaikomi.
  6. LOOD lėšos naudojamos LOOD uždaviniams ir tikslams įgyvendinti.
  7. Finansinius LOOD dokumentus pasirašo LOOD vadovas, o jam nesant – LOOD vadovo įgaliotas asmuo.
  8. LOOD lėšų panaudojimo apskaitą veda LOOD iždininkas, o ją kontroliuoja LOOD Revizorius.
  9. LOOD finansinė atskaitomybė svarstoma LOOD visuotiniame narių susirinkime.
  10. Atskirų projektų finansines ataskaitas rengia tų projektų vadovai ir atsiskaito LOOD valdybai bei lėšas suteikusiems fondams ar pavieniams rėmėjams.
  11. LOOD revizorius tikrina, kaip laikomasi šių Įstatų, LOOD Visuotinių narių susirinkimų nutarimų, kontroliuoja LOOD finansinę veiklą ir buhalterinę dokumentaciją;
  12. Atlikdamas savo funkcijas, Revizorius privalo:
   1. vieną kartą metuose, iki balandžio mėnesio 15-os dienos atlikti LOOD finansinės veiklos kontrolę;
   2. tikrinti LOOD metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
   3. Artimiausiame LOOD Visuotiniame narių susirinkime arba LOOD valdybos posėdyje pranešti apie pažeidimus;
   4. LOOD Visuotiniame eiliniame narių susirinkime pateikti LOOD finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.
 6. LOOD PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI
  1. Kai LOOD skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami: VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir išsiunčiami elektroniniu paštu visiems suinteresuotiems asmenims.
  2. LOOD organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti LOOD buveinėje.
  3. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką nustato LOOD vadovas.
  4. LOOD dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.
 7. LOOD FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
  1. LOOD įstatymų nustatyta tvarka turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienyje. Pastarieji nėra juridiniais asmenimis. LOOD atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.
  2. LOOD valdyba priima sprendimus steigti LOOD filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti jų vadovus, tvirtina LOOD filialų ir atstovybių nuostatus.
 8. LOOD ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
  1. Sprendimą dėl LOOD įstatų keitimo priima LOOD visuotinis narių susirinkimas kvalifikuota balsų daugumą – ne mažiau kaip 2/3 LOOD Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių LOOD narių balsų dauguma.
  2. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti LOOD įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas, jį pasirašo LOOD vadovas arba Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
  3. Kartu su kitais teisės aktų nustatytais dokumentais LOOD vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui pakeistus LOOD įstatus.
  4. LOOD įstatai bei jų pakeitimai įsigalioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre.
 9. LOOD BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
  1. Sprendimą dėl LOOD buveinės keitimo priima LOOD visuotinis narių susirinkimas paprasta LOOD Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių LOOD narių balsų dauguma.
  2. Kartu su kitais teisės aktų nustatytais dokumentais LOOD vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui pranešimą apie LOOD buveinės pasikeitimą.
 10. LOOD PERTVARKYMAS IR PABAIGA
  1. Sprendimą dėl LOOD pertvarkymo ir pabaigos priima LOOD visuotinis narių susirinkimas kvalifikuota balsų daugumą – ne mažiau kaip 2/3 LOOD Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių LOOD narių balsų dauguma.
  2. LOOD pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
  3. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą LOOD turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

 

Nauja įstatų redakcija patvirtinta Lietuvos odontologų ortopedų draugijos Visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2014 m. gegužės 17 d. sprendimu.
Įstatai pasirašyti 2014 m. gegužės 17 d.

__________________________

Doc. Dr. Gaivilė Pileičikienė,
veikianti pagal 2014 m. gegužės 17 d. LOOD Visuotinio narių susirinkimo suteiktus įgaliojimus